Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

 

Lokalizacja oczyszczalni na działce

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości dobowej nie większej niż 5m³/24h nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
Należy jedynie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji). 

Do zgłoszenia będzie potrzebne:
- certyfikat oczyszczalni (do pobrania z Naszej strony - zakładka Certyfikaty)
- parametry techniczne oczyszczalni tj. wymiary, rodzaj systemu rozsączającego (do pobrania z Naszej strony - zakładka Oferta lub Cennik)
- na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów (mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym wydział geodezji)
  lub przesłać mapkę do Nas z zaznaczonym miejscem wyjścia kanalizacji z budynku i preferowanym umiejscowieniem oczyszczalni na działce
- wypełnić formularz zgłoszenia oczyszczalni
- dołączyć akt własności działki
Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych. 

WAŻNE!
Zbiornik oczyszczalni powinien być zamontowany jak najbliżej budynku, najlepiej w odległości nie większej niż 10 metrów.
System rozsączający powinien zaczynać się zaraz za zbiornikiem oczyszczalni.
Zbiornik i system rozsączający nie powinien być umieszczony pod podjazdem do garażu lub planowaną kostką brukową.

Podczas instalacji oczyszczalni należy zachować określone przepisami odległości:

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od
Oczyszczalni Układu rozsączającego
Granica posesji lub droga 2 m 2 m
Dom mieszkalny brak norm brak norm
Studnia – ujęcie wody pitnej 15 m 30 m
Wody gruntowe brak norm brak norm
Rurociągi z gazem, wodą 1,5 m 1,5 m
Przewody elektryczne 0,8 m 0,8 m
Drzewa i krzewy brak norm Brak norm 3 m


Jeżeli na działce u Inwestora lub sąsiada znajduje się studnia z wodą pitną w mniejszej odległości od zbiornika oczyszczalni lub systemu rozsączającego niż w ramce powyżej, to należy sporządzić oświadczenie np. "woda ze studni jest wykorzystywana tylko do celów gospodarczych (np. podlewania trawnika), ponieważ posiadam przyłącze wodne z sieci wodociągowej, które wykorzystuję w celach spożywczych".